werk en inkomen

Werk en inkomen maatschappelijke hulp Almere
Onder de noemer ‘werk en inkomen’ verstaan we de sociale participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt; zoals inwoners met een uitkering, mensen in de bijstand, in de WW, of in de WIA.

Stichting ABRI

Belangenorganisatie, informatie en ondersteuningsorganisatie

ABRI organiseert en initieert activiteiten voor mensen met een verstandelijke beperking en hun omgeving. Ook zet ABRI zich in voor belangenbehartiging, advisering, beleidsbeïnvloeding en participatie: leer/werktrajecten.

Website:
Website lokaal

AKA

Informatie, armoedebestrijding

De AKA wil een bijdrage leveren aan een Almeerse samenleving waaraan iedereen kan meedoen. De AKA heeft specifieke aandacht voor de positie van mensen die (langdurig) moeten rondkomen van een minimuminkomen.

 

ANBO

Belangenorganisatie, informatie, ondersteuning

De ANBO behartigt de belangen voor 50-plussers op het gebied van wonen, zorg, welzijn, mobiliteit, emancipatie, inkomen, educatie en voorlichting. Zowel individuele ondersteuning als beleidsbeïnvloeding en opinievorming rond senioren.

Website:
Website landelijk

ANGO De Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie

Belangenorganisatie, informatie- en ondersteuningsorganisatie, lotgenotencontact

De ANGO werkt aan het verbeteren van de levensomstandigheden van mensen met een beperking of chronische ziekte. Ze doet dit vanuit de praktijkervaring van de leden.

Website:
Website

Cliëntenberaad Almere CBA

Belangenorganisatie

Het Cliënten Beraad Almere (CBA) behartigt de belangen van Almeerders met een minimaal inkomen. Ook huurdersbelangen nemen een belangrijke plaats in bij het CBA.

Website:
CBA

DVN

Patiëntenorganisatie

Diabetesvereniging Nederland (DVN) behartigt de belangen van alle mensen met diabetes en ondersteunt hen bij het leiden van een normaal en actief leven.

Website:
Website landelijk

FNV Lokaal Almere

Belangenorganisatie

FNV volgt de lokale politieke ontwikkelingen en proberen deze te beïnvloeden op het gebied van werk, inkomen en zorg. Ook behartigt ze de belangen van werkenden én uitkeringsgerechtigden.

Websites:
Website lokaal
Website landelijk

Hersenletsel.nl

Patiëntenorganisatie voor mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH) belangenbehartiging, informatie en activiteiten

Hersenletsel.nl is (er) van en voor mensen die door hersenletsel zijn getroffen en hun naasten. Deze patiëntenorganisatie ondersteunt bij het terugkrijgen van regie op eigen leven na het oplopen van hersenletsel.

Website:
Website landelijk

Nederlandse vereniging voor autisme NVA

Belangenbehartiging, informatie en lotgenotencontact

De NVA is dé vereniging die zich inzet voor de belangen van mensen met autismestoornissen in het brede spectrum, en hun naasten in alle levensfasen en op alle levensterreinen.

Websites:
Website regionaal 
Website landelijk

PCOB

Ouderenbelangenorganisatie

De PCOB is een protestants- christelijke belangenorganisatie voor 50+ op het gebied van werk, zorg en wonen; de PCOB organiseert vijf gezellige contactbijeenkomsten per jaar.

Website:
Website landelijk

Sien

Belangenorganisatie, Informatie en ondersteuningsorganisatie

Sien is een belangenvereniging voor mensen met een verstandelijke beperking en hun directe omgeving. Sien helpt, adviseert en informeert bij belangrijke onderwerpen zoals geld, zorg en participatie.

Website:
Sien

STIP/CLIP GGz

Steun- en InformatiePunt GGz

STIP GGz is er voor iedereen met vragen over de geestelijke gezondheidszorg, zoals maatschappelijke opvang, psychisch welzijn, psychiatrie. STIP behartigt belangen, biedt een luisterend oor en steun.

Website:
STIP

UWV cliëntenraad

Cliëntenraad, adviesorgaan, belangenbehartiging

De UWV cliëntenraad is een afvaardiging van alle klanten van UWV. De cliëntenraad evalueert de dienstverlening en doet verbetervoorstellen, gevraagd en ongevraagd. Raadsleden zijn klant bij UWV.

Website:
Website landelijk

Verenigd Intercultureel Platform: V.I.P

Multicultureel platform

VIP-Almere draagt bij aan een samenleving waarin mensen met diverse talen, culturen en religies met elkaar in harmonie samenleven, met behoud van ieders identiteit.

Website
Avanti-Almere

WZEO (Wij Zijn Er Ook)

Multiculturele ouderenvereniging 50+, belangenorganisatie, informatie- ondersteuningsorganisatie

WZEO wil samen met andere organisaties, jong en oud, samenwerken aan een gezonde samenleving. Mannen en vrouwen van alle culturen vanaf 50+ kunnen lid worden.

Website:
WZEO

Wilt u een melding doen?

Zoals u wellicht gemerkt hebt, heeft het Rijk per 1 januari 2015 de sociale taak overgedragen aan alle gemeenten. De gemeente Almere is sinds die datum verantwoordelijk voor deze sociale taak, het Sociaal Domein genoemd, en dit heeft veel voeten in aarde. Er is veel veranderd en ook in de komende tijd voelen we de gevolgen van deze zogenoemde transitie. Heeft u een positieve of negatieve ervaring over een van de aandachtsgebieden binnen het Sociaal Domein Almere? Meld het ons dan via dit formulier.

reCAPTCHA is required.