meedoen

meedoen dagbesteding almere
Met ‘meedoen’ doelen we op maatschappelijke zorg en ondersteuning. Hieronder vallen de begeleiding en dagbesteding van mensen die niet in de Wet langdurige zorg vallen.
Meedoen in onze maatschappij vinden we belangrijk. Het maakt iemand compleet.

Stichting ABRI

Belangenorganisatie, informatie en ondersteuningsorganisatie

ABRI organiseert en initieert activiteiten voor mensen met een verstandelijke beperking en hun omgeving. Ook zet ABRI zich in voor belangenbehartiging, advisering, beleidsbeïnvloeding en participatie: leer/werktrajecten.

Website: Website lokaal

ANBO

Belangenorganisatie, informatie, ondersteuning

De ANBO behartigt de belangen voor 50-plussers op het gebied van wonen, zorg, welzijn, mobiliteit, emancipatie, inkomen, educatie en voorlichting. Zowel individuele ondersteuning als beleidsbeïnvloeding en opinievorming rond senioren.

Websites: Website landelijk

Adviesorgaan Senioren Almere (ASA)

Belangenorganisatie

Het Adviesorgaan Senioren Almere is een denktank voor de belangen van alle senioren, omdat de gemeente Almere geen beleid voert voor deze sterk groeiende groep. De contactpersoon is Hans van Steenis.

Stichting Belang Jeugd en Gezin

Belangenorganisatie en informatie en ondersteuningsorganisatie

Stichting Belang Jeugd & Gezin zet zich in voor jongeren en het gezin hier omheen. Indien jongeren en gezinnen buiten de nieuwe regels vallen, kunnen zij dit aan deze stichting laten weten.

BOSK

belangenbehartiging, lotgenoten, kenniscentrum van ervaringsdeskundigen

BOSK is de vereniging van mensen met een aangeboren lichamelijke handicap. De BOSK is een unieke ontmoetingsplaats van leden die elkaar hierover steun en informatie geven.

Website: Bosk

Cliëntenberaad Almere CBA

Belangenorganisatie

Het Cliënten Beraad Almere (CBA) behartigt de belangen van Almeerders met een minimaal inkomen. Ook huurdersbelangen nemen een belangrijke plaats in bij het CBA.

Website: CBA

DVN

Patiëntenorganisatie

Diabetesvereniging Nederland (DVN) behartigt de belangen van alle mensen met diabetes en ondersteunt hen bij het leiden van een normaal en actief leven.

Websites: Website landelijk

Clientenraad Flevoziekenhuis

Cliëntenraad, adviesorgaan, belangenbehartiging

De cliëntenraad is een wettelijk verankerd adviesorgaan voor de raad van bestuur van het Flevoziekenhuis, ter bevordering van de kwaliteit van zorg voor patiënten.

Website: Flevoziekenhuis

Cliëntenraad GGz centraal, de Meregaard

Cliëntenraad, adviesorgaan, belangenbehartiging

(Ex)-cliënten GGz en betrokkenen praten via de cliëntenraad mee met het management van de instelling (GGz centraal Almere/Flevoland) over onderwerpen die hen aangaan, bijv. zorg van goede kwaliteit.

Website: Website

Hersenletsel.nl

Patiëntenorganisatie voor mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH) belangenbehartiging, informatie en activiteiten

Hersenletsel.nl is (er) van en voor mensen die door hersenletsel zijn getroffen en hun naasten. Deze patiëntenorganisatie ondersteunt bij het terugkrijgen van regie op eigen leven na het oplopen van hersenletsel.

Websites: Website regionaal Website landelijk

Humanitas afdeling Almere/Zeewolde

Informatie- en ondersteuningsorganisatie

Humanitas is er voor mensen, jong en oud, die het even niet in hun eentje redden. Ze biedt projecten, variërend van maatjescontacten bij inburgering, eenzaamheid, opvoedingsondersteuning tot rouwverwerking.

Websites: Website lokaal Website landelijk

Inloophuis de ruimte

Belangenorganisatie en Informatie en/of ondersteuningsorganisatie

Vanuit kerkelijke betrokkenheid levert ‘Inloophuis de ruimte’ in Stedenwijk een bijdrage aan de verbetering van de leefbaarheid voor buurtgenoten en inwoners van Almere, met aandacht voor kwetsbaren.

Website: Website lokaal

KBO ouderenbond

Belangenorganisatie senioren

KBO is een belangenorganisatie voor ouderen (50+) en draagt ertoe bij dat welzijn, participatie, integratie en gelijkwaardigheid van senioren binnen de samenleving gestalte krijgen.

Websites: Website lokaal Website landelijk

Cliëntenraad Kwintes

Cliëntenraad, adviesorgaan, belangenbehartiging

De cliëntenraad vertegenwoordigt cliëntenbelangen tijdens verschillende overleggen en adviseert de regiomanagers en de raad van bestuur. Zo kunnen cliënten mee-weten, mee-denken en mee-beslissen.

Website: Kwintes

MEE IJsseloevers

Informatie- en ondersteuningsorganisatie

MEE IJsseloevers ondersteunt mensen met een kwetsbaarheid of beperking én hun naasten. Op het gebied van opvoeding & ontwikkeling, samenleven & wonen, leren & werken, regelgeving & geldzaken.

Websites:
Website lokaal
Website landelijk

MS Vereniging Nederland

Patiëntenorganisatie, lotgenotencontact

De MS vereniging behartigt belangen van mensen met MS en van direct betrokkenen. Daarnaast bevordert zij emancipatie en volwaardige participatie van mensen met MS in de maatschappij.

Websites: Website lokaal Website landelijk

NAH Ontmoetingspunt Almere, voor mensen met niet aangeboren hersenletsel

Lotgenoten, ontmoeting, informatie

NAH ontmoetingspunt Almere biedt een plek waar iedereen welkom is, die moet leven met niet-aangeboren hersenletsel en op zoek is naar contact en herkenning.

Website: NAH

Belangenbehartiging voor en door mensen met NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel) en hun netwerk.

Lotgenoten, ontmoeting, informatie

Het NAH Forum Almere biedt ondersteuning voor jong en oud op diverse leefgebieden, zoals de inzet van een Onafhankelijk Cliënt Ondersteuner (OCO) bij een keukentafelgesprek met het wijkteam of een adviesgesprek met zorgaanbieders en gemeenten. Het NAH Forum Almere heeft als missie het vergroten van zelfredzaamheid en autonomie van mensen met NAH en hun netwerk. Voor meer info en overzicht van alle activiteiten zie de website.

Website: www.nahforumalmere.nl

Nederlandse vereniging voor autisme NVA

Belangenbehartiging, informatie en lotgenotencontact

De NVA is dé vereniging die zich inzet voor de belangen van mensen met autismestoornissen in het brede spectrum, en hun naasten in alle levensfasen en op alle levensterreinen.

Websites: Website regionaal Website landelijk

Oogvereniging Flevoland

Patiënten- en belangenvereniging

Oogvereniging Flevoland is één van de regionale afdelingen van de Oogvereniging.

Omvorming
De Oogvereniging als geheel vormt zich geleidelijk om tot een echte patiënten- en belangenvereniging. Als regiogroep gaan wij ons in de toekomst steeds meer richten op belangenbehartiging en participatie.

Website: Oogvereniging Flevoland

Stichting Paladijn

Wooninitiatief, belangenorganisatie

Paladijn is een wooninitiatief (met begeleiding) van ouders voor jong volwassenen met een verstandelijke beperking en wordt geleid door een bestuur van vrijwilligers.

Website: Paladijn

PCOB

Ouderenbelangenorganisatie

De PCOB is een protestants- christelijke belangenorganisatie voor 50+ op het gebied van werk, zorg en wonen; de PCOB organiseert vijf gezellige contactbijeenkomsten per jaar.

Websites: Website landelijk

Reuma Patiëntenvereniging Almere

Patiëntenorganisatie

De Reuma Patiëntenvereniging Almere ondersteunt inwoners met reuma-aandoeningen.

Website: Website lokaal

Rode kruis Almere

Vrijwilligersorganisatie, lokale sociale ondersteuning

Rode Kruis Almere biedt lokaal sociale activiteiten zoals telefooncirkels, creagroepen met verkoop van materialen en busreizen voor mensen die niet zonder zorg op vakantie kunnen.

Website: Rode Kruis Almere

Roparun Parkhuys

Informatie- en ondersteuningsorganisatie, lotgenoten

Parkhuys is een inloop- en begeleidingshuis voor onder andere mensen met kanker. Parkhuys ondersteunt mensen in samenwerking met & als aanvulling op de standaard (oncologische) zorg.

Website: Website lokaal

Sien

Belangenorganisatie, Informatie en ondersteuningsorganisatie

Sien is een belangenvereniging voor mensen met een verstandelijke beperking en hun directe omgeving. Sien helpt, adviseert en informeert bij belangrijke onderwerpen zoals geld, zorg en participatie.

Website: Sien

Stichting Spreek & Doorbreek een handreiking na seksueel misbruik

Informatie en ondersteuningsorganisatie

Spreek & Doorbreek ondersteunt slachtoffers van seksueel misbruik, hun ouders en andere betrokkenen: bij het doorbreken van het taboe en bij het zo snel mogelijk vinden van doelgerichte hulp.

STIP/CLIP GGz

Steun- en InformatiePunt GGz

STIP GGz is er voor iedereen met vragen over de geestelijke gezondheidszorg, zoals maatschappelijke opvang, psychisch welzijn, psychiatrie. STIP behartigt belangen, biedt een luisterend oor en steun.

Website: STIP

Swartec

Multicultureel initiatief

Swartec is een multicultureel bewonersinitiatief en zet in op zelfredzaamheid en sociale weerbaarheid met bijzondere aandacht voor sociaal ondernemerschap en radicaliseringsvraagstukken.

 

UWV cliëntenraad

Cliëntenraad, adviesorgaan, belangenbehartiging

De UWV cliëntenraad is een afvaardiging van alle klanten van UWV. De cliëntenraad evalueert de dienstverlening en doet verbetervoorstellen, gevraagd en ongevraagd. Raadsleden zijn klant bij UWV.

Website: Website Utrecht/Flevoland

Verenigd Intercultureel Platform: V.I.P

Multicultureel platform

VIP-Almere draagt bij aan een samenleving waarin mensen met diverse talen, culturen en religies met elkaar in harmonie samenleven, met behoud van ieders identiteit.

Website Avanti-almere

VMCA Mantelzorg

Belangenorganisatie, informatie en ondersteuningsorganisatie

De VMCA biedt mantelzorgers advies, informatie en persoonlijke aandacht. Consulenten hebben kennis van diverse ziektebeelden. Vrijwilligers – van maatjes tot luisterend oor – bieden ondersteuning en hulp.

Website: Website lokaal

WZEO (Wij Zijn Er Ook)

Multiculturele ouderenvereniging 50+, belangenorganisatie, informatie- ondersteuningsorganisatie

WZEO wil samen met andere organisaties, jong en oud, samenwerken aan een gezonde samenleving. Mannen en vrouwen van alle culturen vanaf 50+ kunnen lid worden.

Website: WZEO

De Zonnebloem

Vrijwilligersorganisatie, activiteiten

Vrijwilligers van de Zonnebloem bezoeken regelmatig ouderen, zieken of mensen met een beperking. Daarnaast organiseert de Zonnebloem regelmatig activiteiten zoals een dagje naar het museum of een kerstmiddag.

Websites: Website lokaal jongeren 18-45 Flevoland Website landelijk

CentraleCliëntenRaad Zorggroep Almere

Cliëntenraad, adviesorgaan, belangenbehartiging

Cliëntenraden van Zorggroep Almere dragen bij aan verbetering van zorg en service in het gezondheidscentrum of woonzorgcentrum van de zorggroep Almere.

Websites: Zorggroep Almere

Zorgwijzer: handicap en chronische ziekte

Informatie- en ondersteuningsorganisatie

In deze zorgwijzer worden de vier huidige wetten besproken waar mensen met een verstandelijke/lichamelijke beperking of chronische ziekte mee te maken kunnen krijgen. 

Websites: Zorgwijzer

Wilt u een melding doen?

Zoals u wellicht gemerkt hebt, heeft het Rijk per 1 januari 2015 de sociale taak overgedragen aan alle gemeenten. De gemeente Almere is sinds die datum verantwoordelijk voor deze sociale taak, het Sociaal Domein genoemd, en dit heeft veel voeten in aarde. Er is veel veranderd en ook in de komende tijd voelen we de gevolgen van deze zogenoemde transitie. Heeft u een positieve of negatieve ervaring over een van de aandachtsgebieden binnen het Sociaal Domein Almere? Meld het ons via dit formulier.

reCAPTCHA is required.